Qui som

A GeneratePress Site

Navigate

qui som

Socis AMJC

L’Associació de Metges Jubilats del Clínic es va constituir el mes de març del 2017 , seguint el moviment que s’havia iniciat a l’Hospital de Bellvitge, on s’havia creat la primera Associació de Metges Jubilats d’un hospital català, un moviment que aviat va ser seguit en altres hospitals. Amb la denominació d’Associació de metges jubilats de l’Hospital Clínic de Barcelona, es constitueix aquesta entitat, per agrupar de forma voluntària els jubilats metges, farmacèutics, biòlegs, químics, enginyers i psicòlegs del Hospital Clínic de Barcelona, regulant les seves activitats d’acord amb el que estableix la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codí Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la llei orgànica 1/2002 de 22 de marc reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Finalitats

L’Associació té les finalitats següents:

1. Propiciar la continuïtat dels circuits informatius i de les relacions científiques dels membres de l’Associació amb l’Hospital Clínic de Barcelona.

2. Organitzar activitats de caràcter científic, cultural o lúdic entre els membres de l’Associació.

3. Facilitar als membres de l’Associació i als familiars directes el dret a tenir assistència mèdica l’Hospital Clínic de Barcelona independentment de la ubicació del seu domicili.

4. Facilitar els vincles de col·laboració entre els associats.

5. Col·laborar amb altres entitats que tinguin objectius similars i amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

6. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació organitza i promou tota mena d’activitats i actes que proposi la Junta o bé a proposta dels seus Associats i d’acord amb la finalitat de l’Associació.

Membres

Poden formar part de l’Associació tots els metges, farmacèutics, biòlegs, químics, enginyers, físics i psicòlegs, que hagin format part de la plantilla, s’hagin jubilat en l’Hospital Clínic de Barcelona i sol·licitin per escrita la Junta Directiva.

Organs

Per assolir els seus fins, I’Associació de Metges Jubilats de lHospital Clínic consta d’Assemblea General, Junta Directiva, i Comissions.
l’Assemblea General és l’òrgan sobirà i de govern de I’Associació, està integrada per tots els socis. La Junta Directiva de I’Associació està constituïda per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i dos vocals. Es renoven per meitats cada dos anys. En l’actualitat són: 

President: Jordi Vilardell

Vicepresidenta: Luisa Álvarez

Secretari: Salvador Navarro

Tresorer: Albert Parés

Vocals: Antoni Mas i Josep M. Montserrat

Les Comissions. Es crearan adhoc de forma puntual per donar sortida a projectes concrets.